ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា់

BOARD OF ARCHITECTS CAMBODIA

គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា (Board of Architecture Cambodai) BAC ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្តុំនិងគ្រប់គ្រងស្ថាបត្យករដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈ គុណភាព ស្នាដៃរបស់ស្ថាបត្យករ និងកិត្យានុភាពនៃស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជា។ មើលបន្ត

ស្ថាបត្យករអាចធ្វើការបំពេញពាក្យចុះបញ្ជីដោយ គ.ស.ក ដើម្បីទទួលបានសមាជិកភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

បំពេញសំណុំបែបបទតាមអ៊ីនធឺណិតដោយចុចលើប្រអប់ខាងក្រោម៖

ស្នើសុំចុះបញ្ជីជាស្ថាបត្យករ គ.ស.ក
ព័ត៌មាន
មើលទាំងអស់
ព្រឹត្តិការណ៍
ឯកសារ
ដៃគូសហការ
ចុះបញ្ជី