ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា់

BOARD OF ARCHITECTS CAMBODIA

រចនាសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជា

អង្គការលេខរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា

                         
ចុះបញ្ជី