ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា់

BOARD OF ARCHITECTS CAMBODIA


បង្កើតគណនីថ្មី

មានគណនី? ចូលគណនី

អត្ថប្រយោជន៍នៃសមាជិក ស្ថាបត្យករកម្ពុជា

  • ទទួលបានដំណឹង និងអាចចូលរួមសិក្ខាសាលា ដែលបានរៀបចំដោយគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា
  • អាចស្វែងរកឱកាសការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូររបស់គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា​
  • មានអាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានការងារ និងការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័ននានា​
ចុះបញ្ជី